KOREKTURA, s.r.o.
PROFESIONÁLNE JAZYKOVÉ KOREKTÚRY

Užitočné rady

Potrebujete poradiť s drobným jazykovým problémom?
Pošlite nám otázku e-mailom. Zakrátko vám potvrdíme príjem a jazykový problém čo možno najskôr vyriešime.
V prípade nejednoznačných a zložitých jazykových otázok konzultujeme riešenie s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV.

Užitočné odkazy, knihy a publikácie

Elektronický lexikón slovenského jazyka
http://www.slex.sk/

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
http://www.juls.savba.sk/

Štyri základné kodifikačné príručky slovenského spisovného jazyka

1) Pravidlá slovenského pravopisu
- oblasť správneho zapisovania zvukovej reči (pravopis)
http://www.juls.savba.sk/publications/psp.html

2) Krátky slovník slovenského jazyka
- oblasť slovnej zásoby
http://slovnik.juls.savba.sk/

3) Pravidlá slovenskej výslovnosti
- oblasť správnej výslovnosti

4) Morfológia slovenského jazyka
- oblasť tvaroslovia (skloňovanie a časovanie)

Ďalšie publikácie JÚĽŠ SAV
http://www.juls.savba.sk/publications/index.html

Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G)
Ľubica Balážová, Klára Buzássyová a kolektív • Vydavateľstvo: VEDA, 2006